Kankerregister kan extra opdrachten uitvoeren

Dank zij de pathologen en hun rigoureuze CODAP classificaties:

Advertisements

Symposium VBS-GBS pathology: safety in our laboratories on Saturday 26th May 2018

We will organize a symposium on safety in our labs at the end of may or beginning of june 2018.

Location: Gosset Hotel, Groot Bijgaarden

Date: Saturday 26th May 2018

Agenda:

1. GDPR: global data protection regulation in our labs

2. Formaldehyde: UEMS vision

3. Formaldehyde: practical guidelines for safe use in our laboratories

4. General assembly VBS-GBS Pathology

 

Subscription will follow.

Supplements-supplementen

Er zullen geen supplementen meer mogen worden toegepast op de geneeskundige
verstrekkingen verleend in het kader van een georganiseerd screeningsprogramma
voor baarmoederhalskanker op het ogenblik dat de nomenclatuur (artikel 32 van de
nomenclatuur) met de opwaardering van de dunne laag cytologie in voege zal zijn
getreden. Dit KB is op dit ogenblik nog niet gepubliceerd, maar de publicatie wordt
eerstdaags verwacht. Wij houden u op de hoogte.
Er kunnen nog steeds supplementen aan verblijvende patiënten worden gevraagd bij
verstrekkingen pathologische anatomie die niets te maken hebben met een
georganiseerd screeningsprogramma voor baarmoederhalskanker.
 Op voorwaarde:
o dat de laboratoria aantonen dat zij de betrokken patiënten hier voorafgaandelijk
aan de afname over hebben ingelicht, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks
via de voorschrijver
o dat de laboratoria bij elektronische facturatie de hoegrootheid van de
supplementen meedelen aan de verzekeringsinstellingen én ook de honoraria
die worden aangerekend voor de niet in de nomenclatuur opgenomen
verstrekkingen


Aucun supplément ne pourra plus être appliqué aux prestations de santé dispensées
dans le cadre d’un programme organisé de dépistage du cancer du col de l’utérus,
lorsque la nomenclature (article 32 de la nomenclature) relative à la valorisation de la
cytologie en phase liquide entrera en vigueur. Cet AR n’a pas encore été publié mais il
devrait l’être prochainement. Nous vous tiendrons informés.
Des suppléments pourront encore être portés en compte aux patients hospitalisés pour des prestations d’anatomie pathologique qui n’ont aucun rapport avec un programme organisé du dépistage du cancer du col de l’utérus.
 Conditions:
o Les laboratoires prouvent qu’ils ont informé préalablement au prélèvement les
patients concernés soit directement soit indirectement par l’intermédiaire du
prescripteur.
o En cas de facturation électronique, les laboratoires transmettent aux
organismes assureurs le montant des suppléments portés en compte au patient
ainsi que les honoraires appliqués pour les prestations non reprises dans la
nomenclature.

News Flash April 2017

1. MLT-TLM
We now have the French article online. For the TLM: all TLM with 3 years of experience in the pathology lab the day of their request should be accepted!
French article
De uitspraak gaat over de derogatie en NIET over erkenning. Met een erkenning kan een laborant in diverse domeinen werken   : pathologie, klinische biologie enz. Met een derogatie kan een laborant alleen maar blijven werken in het domein waar hij  actueel werkt b.v. pathologie.

Un arrêt de la Cour Constitutionnelle au sujet des technologues de laboratoire a décidé de
l’ « annulation des mots « , au 2 décembre 2013, » dans l’article 153, § 3, alinéa 3, de la « loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 », inséré par l’article 77 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé » .

Toute personne ayant introduit une demande de dérogation et qui – à ce jour- a 3 ans d’expérience dans un laboratoire d’anatomie pathologique remplit désormais les conditions pour obtenir cette dérogation.
La Communauté Wallonie-Bruxelles vient d’envoyer un courrier aux personnes concernées
If there are any problems with your TLM-MLT acceptance, please contact us.

2. we are looking for a representative of our union at the UEMS meetings. 2 meetings in a year, on Saturday and once in Brussels and the other in Europe. Profile: a woman from our French speaking community. Please contact us if you are interested via email: vbsgbspathologie@gmail.com .

3. we received some complaints of our members concerning the proficiency test of P53 organized by the WIV-ISP. Our committee will make a formal complaint with some serious demands. We wish to centralize your complaints and ask you to give us an estimate of the time and cost of consumables lost on this p53 round. We advize you to give a serious estimate. An MLT-TLM has an average cost of 40€/h in our Belgian labs.
Please fill in following form to make your complaint and estimate: FORM.

Week van de Pathologie 2017 Nederland

Wat u niet mag missen:
“WEEK VAN DE PATHOLOGIE 2017”, 27 t/m 30 maart 2017, met dinsdag 28 t/m donderdag 30 maart de PATHOLOGENDAGEN

Hotel-congrescentrum De Reehorst, Ede

LET OP:           REGISTEER VOOR 12 MAART OM VAN EEN VROEGBOEK KORTING TE PROFITEREN!

PROGRAMMA

Dinsdag 28 maart: Hematopathologie en Kwaliteit

  1. Workshop Hematopathologie en Beenmergpathologie
  2. Kwaliteitssymposium

Woensdag 29 maart: Longpathologie, Moleculaire Diagnostiek en ALV

  1. Diagnostiek van longmaligniteiten
  2. Workshop Neuroendocriene longtumoren
  3. Symposium PD-L1 en Immunotherapie
  4. Afsluitend Dokters in debat olv Tom van ’t Hek

(Parallel) symposium Moleculaire diagnostiek        

Moleculaire pathologie is een essentieel onderdeel van de pathologie, en vormt dit jaar een integraal onderdeel van de pathologendagen en de week van de pathologie. De ontwikkelingen in de moleculaire pathologie gaan in rap tempo. In recente jaren hebben next generation sequencing en liquid biopsies steeds meer hun inbedding in de diagnostiek gekregen. Binnen het plenair moleculair programma in de week van de pathologie zullen deze moleculaire ontwikkelingen aan bod komen, met nadruk op de klinische toepassing. Ook werpen we een blik in de (nabije) toekomst, en zien hoe E-health en Point-of-care testing (POCT) de pathologie kunnen gaan beïnvloeden.

Donderdag 30 maart: Mohs’ chirurgie, project PIE, nieuwe zoönosen, PATH project, PALGA protocol module                                       

  1. Sessie LPAV: vriescoupes bij Moh’s chirurgie
  2. Landelijk uitwisselingsnetwerk voor Pathologie (PIE), inclusief demo.
  3. Veterinaire Pathologie, nieuwe zoönosen: Zika, Q-fever, Lyme disease
  4. Sessie CMDP: Update PATH project, PALGA Protocol module, LAB2LAB module

En verder pitches en posters van merendeels jonge collega’s en een groot aantal prijzen: AIO’s, proefschrift, poster, Palga, Feike Willemse, en Pompe.

Bespreking SKML rondzendingen.

En natuurlijk veel interactie: bij voordrachten/discussie, ALV, standhouders en sponsoren, analisten en natuurlijk met uw collega’s tijdens pauzes, lunch, borrel en diner!

 

Voor uitgebreide informatie en het programma, bezoek de website: www.weekvdpathologie.nl